Monuments and Architecture - Yogesh Sarkar's Portfolio
Powered by SmugMug Log In

Vishwa Shanti Stupa at night

Vishwa Shanti Stupa in Millennium Indraprastha Park, Delhi at night.

vishwashantistupaVishwa Shanti Stupabuddhism